حامکیت ، ریسک و انطباق

Governanc, Risk and Compliance - GRC

GRC

تعریف رویکرد امنیت با توجه به استراتژی‌های کسب و کار در حوزه فناوری با توجه به ارزیابی مخاطرات در ساختارهای سازمان و تعریف سیاست‌های کلان امنیت جهت تحقق اهداف و سنجش میزان انطباق و روند اجرای برنامه های عملیات در حوزه امنیتگروه خدمات GRC

- Risk and Asset Management

- Security Organization

- Auditing and GAP Analysis

- Business Continuity Management