سامانه بومی مدیریت اجرای نرم افزار

Execution Management System - EMS

EMS

با توجه به عدم شناسايي و تشخيص تمامی بدافزارهای جديد توسط نرم افزار آنتی ويروس و يا اجرای نرم افزارهای غير مجاز در سطح سيستم های شبکه، استفاده از نرم افزاری که از اجرای فايل های غير مجاز جلوگيری کند ضرورت خواهد داشت.


اين سامانه نرم افزاری جهت افزايش ضريب امنيتی سيستم های موجود در شبکه طراحی و پياده سازی شده است. جلوگيری از روند اجرای فايل های آلوده ، غيرمجاز و ناشناخته(در قالب *.exe , *.com , *.scr) و همچنين کنترل ديوايس های متصل به سيستم(کلاينت های شبکه و دستگاه های خودپرداز) از وظايف اصلی اين سامانه است.


ویژگی های سامانه

- جلوگيری از روند اجرای فايل های غيرمجاز

- جلوگيری از تکثير و نفوذ انواع بدافزارها

- قابليت کنترل پاليسی و سطوح دسترسی

- عدم سربار و اشغال منابع سيستم

- کنترل ديوايس های متصل به سيستم کلاينت

- ارسال گزارش از روند جلوگيری از اجرای فايل